Lêzingen

In program is sawol op moarn, middei as op jûn beskikber. 

It duorret – ôfhinklik fan de ôfspraken – ien oant oardeloere.
De kosten foar in lêzing binne € 60,00 ynklusyf reiskosten.
Boppe de 100 kilometer jildt in bedrach fan € 0,25 de kilometer.