Fan ûleboerd en ûlewapper

Ulen binne heimsinnige, mysterieuze en fassinearjende fûgels. Symboal foar wiisheid, mar ek foar dommens en dea.