Dreame fan draken

Hawwe draken wier bestien?
En is in draak manlik as froulik?
Libje se yn ‘e loft of yn it wetter?
En wa kin in draak ferslaan?